MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
MILUJEME ČTYŘKU
O PROJEKTU                    MÍSTA K NÁVŠTĚVĚ
Kunratický les

Kunratický les

Kunraticko - Michelský les na území Prahy 4, je jako část zeleného ostrova uprostřed husté městské zástavby a panelových sídlišt o celkové rozloze 326 hektaru. Lesem prochází několik značených turistických tras i cyklotras a jsou zde přírodní dětská hřiště, altány a lavičky. Jedná se o historicky zalesněné území. Z pocátku 20 stol. pochází zdejší rozsáhlé smrkové monokultury, které vypovídají o tzv. „smrkové mánii“ v tomto období. Celkově zde převažují porosty dubu a smrku. Smrkové porosty se však postupně přeměňují na smíšené porosty s převahou dubu, blížící se původnímu přirozenému složení porostu v dané lokalitě.

Historie Kunratického lesa
Téměř celý les se nachází na historickém území, které je spojeno zejména s králem Václavem IV. Ten byl nejznámějším majitelem Kunratického panství, které i s rozsáhlými lesy koupil roku 1407 od zadlužených Olbramoviců, aby zde pobýval v přírode a vyjížděl na lovy. Za tímto účelem si zde také nechal vybudovat hrad. Kunratický les procházel ve 20. století zajímavým majetkoprávním vývojem. Střední část lesa koupilo hlavní město Praha v roce 1923 a v roce 1928 byl městu darován kus lesa okolo Nového Hradu. V roce 1947 byla zkonfiskována Korbům z Weidenheimu celá jižní část Kunratického lesa. Severní část lesa patřila od 15. století Univerzitě Karlově, na město Prahu byla převedena až v roce 1963. Jen část lesa, která se nachází u Chodova, byla zalesněna až po 2. světové válce na původně zemědělských pudách. Jinak se jedná o historicky zalesněné území. Z počátku 20. století také pochází rozsáhlé smrkové monokultury. Z hlediska věku porostu je zde nejvíce zastoupená 5. věková třída /věk 81 – 100 let/, výrazně je zde zastoupen i porost ve věku nad 141 let. Část starých stromů se zde ponechává přirozenému rozpadu pro zvýšení druhové diverzity lesa – zejména hmyzu. Z obratlovců zde žije srnčí zvěř, zajíc, bažant a vysazený muflon. Z ptáků je zde zastoupen strakapoud prostřední, datel černý, žluna šedá i nekolik druhu sov.

Metasekvoj (foto č. 2)
Metasequoia glyptostroboides nacházející se v Kunratickém lese je jehličnatý opadavý strom, který je považován za žijící fosilii. Dlouho byla pokládána za vymřelou v třetihorách. Nalezneme ji v botanických zahradách a arboretech. Kunratický exemplář je skutečnou raritou. V kunratické lesní školce roste několik exemplářů sekvojovce obrovského. Je to jehličnatý, stále zelený strom impozantních rozměrů. Jako nejmohutnejší živý organismus na zemi dorustá výšky až 80 m.

V Kunratickém lese můžeme jako v jediném pražském lese spatřit muflona (foto č. 4) . Muflon, jehož domovinou je Korsika a Sardinie, byl v Čechách vysazen ve 2. pol. 19. stol. V 60. letech pak přímo v Kunratickém lese. Mufloni žijí ve skupinách a vyhovují jim extrémní svahy s vystupujícími skalkami. V Kunratickém lese mají na skalnatém reliéfu ideální prostředí.

Přírodní památka představuje na území pražské pánve jeden z nejúplnějších a dobře přístupných profilů celým spodním ordovikem (etapa prvohor). Přirozeně meandrující tok Kunratického potoka je lemován porosty střemchové jaseniny a ptacincové olšiny. Dominují v nich olše, vrby, topoly a jasany. Podél potoka je nejpestrější květena z celého území. Roste zde sasanka hajní a pryskyřníkovitá, orsej jarní nebo plicník lékařský. V nivě potoka se vyskytují zajímaví nosatcovití a střevlíkovití brouci. Z motýlu zde žijí napr. pouzdrovníček olšový, ostruháček jilmový či batolec červený. Přímo na březích potoka žije vzácný pavouk plachetnatka. Z ptáku jsou k videní budníček lesní, konipas horský, sedmihlásek hajní, žluna zelená, ale i datel černý. V nivě potoka žije na jednom z mála míst v Praze hrabošík podzemní. Doupné stromy poskytují útočiště letním koloniím netopýrů. V chráněném území se zachovaly také další, poměrně velké plochy porostu přirozeného druhového složení, a to kyselá doubrava nebo černýšová dubohabrina. V tomto území dominuje lesní fauna - z brouku např. početní nosatci a tesaríci, z motýlů se zde vyvíjí např. nesytka dubová ci vzpřímenka habrová. Botanicky velmi cenné jsou prosluněné skalky vystupující na několika místech na svazích nad potokem. V jarních měsících zde kvete belozárka větvitá. Zajímavá je také vegetace skalních výchozů nad Dolnomlýnským rybníkem s koniklečem lučním českým, belozárkou liliovitou nebo křivatcem českým.

Příroda v Praze 4
1

Kunratický les

Příroda v Praze 4
2

Metasekvoj cínská

Příroda v Praze 4
3

Letecký snímek Kunratického lesa

Příroda v Praze 4
4

Muflon